Over de stichting

Doelstelling
De Stichting Esther Zilversmit heeft als doel:
a. Het algemeen ondersteunen, zowel materieel als immaterieel, van organisaties in Israël die ten doel hebben het verschaffen/bieden van woon- en zo mogelijk werkomstandigheden aan verstandelijke en/of lichamelijk gehandicapte mensen en in het bijzonder de organisatie Kishorit in Kishor Village, Israël.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het daadwerkelijk helpen van voormelden organisaties door het verschaffen van geldelijke bijdragen en menselijke hulp en steun.

Hoofdlijnen beleidsplan
Het houden van grote en kleinere concerten in zowel binnen- als buitenland en hieraan gekoppelde verkoop van cd’s alsmede het organiseren van andere kleinschalige fundraising-activiteiten.

Het financieel streven voor de komende drie jaar (2021-2024) is middels fundraising 100.000 euro bijeen te brengen. Deze gelden worden voor 100% besteed aan het Esther Zilversmit Art Centre in Kishorit.

Bestuur
Nicole Sanders-Groenteman ( penningmeester)
Judith Zilversmit (secretaris)
Marion Zilversmit (voorzitter)

Beloningbeleid en onkosten
Voor het bestuur van de stichting geldt geen vergoedingsregeling, het werk dat zij verricht vindt plaats op geheel vrijwillige basis. Bedragen die worden uitgegeven aan het werven van geld en beheer van de instelling, worden uit eigen middelen, hetzij gesponsord, gedaan.

Jaarverslagen / Financiële verantwoording
Vermogensoverzicht 2020 – 2021
Vermogensoverzicht 2019 – 2020
Vermogensoverzicht 2017 – 2018
Vermogensoverzicht 2016 – 2017
Vermogensoverzicht 2015 – 2016
Vermogensoverzicht 2014 – 2015
Vermogensoverzicht 2013 – 2014